Genel Sağlık Sigortası


Soru 1: Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti için nereye başvuru yapılır?

Gelir tespiti başvurusu, kişilerin ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılır.

Soru 2: Kimler Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testi kapsamında değerlendirilir?

Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren Türk Vatandaşları için gelir tespiti yapılır.

Soru 3: Genel Sağlık Sigortası (GSS) başvurusu yapmak için süre sınırı var mıdır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 5510 sayılı Kanunun 60/g maddesi kapsamında re’sen tescil edilenlerden gelir tespiti yaptırmak isteyenler ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına süre sınırı olmaksızın GSS gelir tespiti için başvuru yapabilir.

Soru 4: Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti başvurusu yapan kişiyle beraber hanede kimler GSS gelir tespiti kapsamında değerlendirilir?

GSS gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yapan kişinin, aynı hane içinde yaşayan eşi, evli olmayan çocuğu ile anne ve babası GSS gelir tespiti kapsamında değerlendirilir.

Soru 5: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranlarına göre kategoriler nasıldır?

6824 sayılı Kanun gereğince 1 Nisan 2017 tarihinden önce dört kategoride (G0, G1, G2, G3) uygulanan genel sağlık sigortası prim oranları, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren iki kategoriye (G0, G1) indirilmiştir.

Soru 6: Genel Sağlık Sigortası (GSS) kategorileri neye göre sınıflandırılır?

01/04/2017 tarihinden itibaren, aile içindeki kişi başına düşen gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilenler G0 olarak; aile içindeki kişi başına düşen gelirleri brüt asgari ücretin üçte biri ve üstünde olduğu tespit edilenler G1 olarak değerlendirilir.

Soru 7: Aynı hanede ikamet etmeyen bakmakla yükümlü olunan anne - baba gelir tespitine dâhil edilir mi?

Hayır, sistem tarafından ikametgâh kontrolü sağlanmakta olup Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti için başvuru yapan kişinin, aynı hane içerisinde yaşayan anne ve babası GSS gelir tespitine dâhil edilir.

Soru 8: Aynı hanede ikamet eden birden fazla aile olması durumunda gelir tespiti nasıl yapılır?

Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılır.

Soru 9: Aynı hanede ikamet eden kanuni temsilci ve vasi gelir testine dâhil edilir mi?

Kendisine kanunî temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan çocuğu, anne ve babası gelir tespitinde esas alınır. Bu fıkrada belirtilen eş, evli olmayan çocuk, anne ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmez.

Soru 10: Bağ-Kur prim borçlusu olanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına gelir testi yaptırabilir mi?

Bağ-Kur prim borçlusu olan sigortalıların onsekiz yaş altı çocukları hariç olmak üzere, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir testi yapılır.

Soru 11: Şahsıma yapılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testimin hangi durumlarda yenilenmesini talep edebilirim?

Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiştiğinin tespit edilmesi durumunda gelir tespiti yenilenir.

GSS tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir.

Kişinin, ödeyeceği prim miktarında azalma yönünde bir gelir değişikliği olduğunu bildirmesi veya bu değişikliğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından tespit edilmesi hâlinde gelir tespiti yenilenir.

Soru 12: Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testinde neler gelir olarak değerlendirilmektedir?

Aile bireylerinin taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları (tüm gelir/giderler) ile harcamaları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir.

Soru 13: Alınan sürekli yardımlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti kapsamında değerlendirilir mi?

Sürekli olarak alınan düzenli nakdî sosyal yardımlar (evde bakım, ŞNT, burs vb.) ile alınan 2022 yardımlarının aylık ortalaması gelir tespitinde değerlendirmeye alınır.

Soru 14: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlanması ne zaman başlamaktadır?

GSS tescilinin yapıldığı tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından prim tahakkuk ettirilir ve ödeme yükümlülüğü başlar.

Soru 15: Genel Sağlık Sigortası (GSS) tescil kararımı nasıl öğrenebilirim?

GSS kapsamında tescil ve tebliğ işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde olup, en yakın SGK İl Müdürlüklerinden öğrenilebilir.

Soru 16: Şahsıma yapılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir tespiti kararına kaç gün içinde itiraz edebilirim?

Vakıfların gelir tespit işlemleri sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tarafından kişilere tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gelir tespitini yapan SYD Vakfına yazılı olarak itiraz edilebilir.

Soru 17: İtirazların olumlu sonuçlanması halinde nasıl bir süreç işlemektedir?

İtiraza ilişkin, itirazın SYD Vakıf kayıtlarına intikal tarihinden itibaren heyet tarafından karara bağlanarak alınan karar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilir ve SGK tarafından tescil işlemleri gerçekleştirilir.

Soru 18: Gelir tespiti için yanlış ve yanıltıcı beyanatta bulunan ve gelirini gizleyenler hakkında herhangi bir yaptırım bulunmakta mıdır?

Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve SYD Vakfına ibraz edilen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti hâlinde, ilgili kamu idareleri tarafından ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerine iade edilir. Yenilenen gelir tespiti sonucunda kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primleri, kişilerden geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek yeni durumlarına göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.

Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idarî ve cezaî soruşturma yoluna gidilir.

Genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 5510 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Soru 19: 18 yaş altı çocukların Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında mıdır?

18 yaş altı çocuklar anne ve babanın tesciline bakılmaksızın GSS kapsamındadır ve primleri devlet tarafından ödenmektedir.