Kamuda Memur ve İşçi Olarak İstihdam


Soru 1: Engelli memur çalıştırma yükümlülüğü hangi kurumun denetimi altındadır?

Engelli kadrolarının takip ve denetimi Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Soru 2: Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü hangi kurumun denetimi altındadır?

Kamuda engelli işçi kadrolarının takip ve denetimi Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır

Soru 3: İşe yerleştirilme taleplerini karşılama yetkisi hangi kurumlardadır?

Ortaöğretim,  ön  lisans  ve  lisans  düzeyinde  mezun  veya sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanların Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (EKPSS) girmek suretiyle; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunlarının ise kura  usulü  ile  devlet  memuru  olmak  için  başvurabilirler. Engelli  kişilerin  devlet  memuru  olarak  istihdamları,  Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca,

Engelli kişilerin kamuda işçi olarak istihdamları ise Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır.

Soru 4: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmesi gereken engelli oranı ne kadardır?

Devlet Memurları Kanunu’na göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli personel  çalıştırmak  zorundadır.  %3’ün  hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Soru 5: 4857 sayılı İş Kanunu’na tâbi kurum kuruluşlarda istihdam edilmesi gereken engelli işçi oranı ne kadardır?

İş  Kanunu  uyarınca;  işverenler,  elli  veya  daha  fazla  işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde %4 oranında engelli çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Soru 6: Engelli kişilerin kamuda istihdamında nasıl bir yol izlenmektedir?

Engelli  kişilerin  kamuda  memur  ve  işçi  olarak  istihdamı, merkezi bir sınav olan  EKPSS aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Soru 7: EKPSS’de hangi kurumlara atama yapılmaktadır?

  • Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,
  • İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
  • Devlet  Memurları   Kanunu’na   göre,   devlet   memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır.

Soru 8: EKPSS kadroları hangi kurum tarafından belirlenmektedir?

Atama kadroları Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

Soru 9: EKPSS’ye katılmak için belirlenen engel oranı var mıdır?

Bu sınava girebilmek için;

  • Yetişkinler için en az % 40 oranında engelli,
  • Çocuklar için (0-18) ÇÖZGER

»   Hafif Düzeyde ÖGV (40-49),

»   Orta Düzeyde ÖGV(50-59)

»   İleri Düzeyde ÖGV (60-69)

»   Çok İleri Düzeyde ÖGV(70-79)

»   Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89)

»   Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99)

ifadelerinden birini almış olan zihinsel veya ruhsal engelli bireyler çalışabilirler.

Soru 10: EKPSS’ye girebilmek için eğitim düzeyi şartı var mıdır?

 EKPSS’ye;  ortaöğretim  kurumlarından,  yükseköğretim  ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya  EKPSS’nin geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Soru 11: EKPSS’ye girebilmek için eğitim düzeyi şartı var mıdır?

EKPSS’ye;  ortaöğretim  kurumlarından,  yükseköğretim  ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya  EKPSS’nin geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Soru 12: Ortaöğretim ve altı eğitim düzeyi engelliler memur olabilirler mi?

Kuraya,  ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel  eğitim  iş  uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Soru 13: Engel durumu dolayısıyla sınav esnasında refakatçi sağlanmakta mıdır?

 EKPSS’de istekleri halinde engellilere, engel grubuna uygun refakatçi temin edilir.

Soru 14: EKPSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?

EKPSS/kura   başvurularının   başladığı   ilk   gün   itibarıyla,

65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından  kabul  edilmeyecektir.  Tercih  kılavuzlarında  ilan edilen  kadrolara  atanmak  için  başvuracak  adayların  18 yaşını tamamlamış olmaları (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler) gerekmektedir.

Kurumlar özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez

Soru 15: EKPSS başvuru yerleştirme ve atama tarihleri nasıl öğrenilir?

EKPSS ve kuranın tarihi, başvuru tarihi, başvurunun ne şekilde ve  nereye  yapılacağı;  Resmi Gazete’de,  Türkiye  genelinde yayımlanan yüksek tirajlı bir gazetede ve ÖSYM, DPB ve Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde duyurulur.

Soru 16: KPSS soruları engel gruplarına göre farklılaşmakta mıdır?

Sınavda sorular 4 kategoride sınıflandırılmıştır.

  • Genel engelliler
  • Görme engelliler
  • İşitme engelliler
  • Zihinsel engelliler

Soru 17: EKPSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir?

EKPSS sonuçları dört yıl süreyle geçerlidir.

Soru 18: Atanmış kişilerin tekrar atanması için süre var mıdır?

Süre yoktur.Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte “Halen  memur  olarak  çalışmakta  olanlar,  başka  hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar  hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine   başvuramaz,   yerleştirilseler   dahi   atamaları yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Soru 19: Yerleştirmesi yapılan kişilere kurum tarafından mülakat veya sınav yapılmakta mıdır?

Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.