İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs Gazileri (Muharip Gaziler)


Soru 55: Muharip Gazilerimizin hakları nelerdir?

Sosyal Güvencesi olmayan gazilere bir asgari ücret  tutarında, sosyal güvencesi olan gazilere  ise vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanmaktadır.

-Kendisi, eşi, 25 yaşını doldurmamış ve evlenmemiş çocukları, anne ve babasına ücretsiz seyahat hakkından yararlandırılmaktadırlar. Ayrıca,

-Kendisi ve eşi için sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti

-Mesken vergisi muafiyeti (200 m² aşmayan tek mesken için)

-Elektrik enerjisi ücreti indirimi (% 40 ), su ücreti indirimi (%50)

-Sosyal tesislerden eş, anne, baba ve çocukları için yararlanma hakkı

-Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması,

-Kredi ve Yurtlar Kurumundan Burs Verilmesi,

-Muharip Gazi Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması, 

-Müsabaka Yerlerine Girme,

 -Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz İstifade Etme,

 -Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Huzurevlerinden ücretsiz yararlanma,

 -Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz İstifade Etme gibi sosyal haklardan faydalanmaktadırlar.

Soru 56: Şeref aylığı alanlardan sağlık hizmetlerinden katılım payı ve ilave ücret alınmakta mıdır?

1005 sayılı Kanun kapsamında Şeref Aylığı alanlarla eşlerinin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Ayrıca Şeref Aylığı alan kişilerden ilave ücret alınmamaktadır.

Soru 57: Muharip gazilere ödenen Şeref Aylığının sosyal güvencesi olan ve olmayan şeklinde bir ayrımla ödemesinin nedeni nedir?

İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerimize (Muharip Gaziler) 06.03.2007 tarihine kadar 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda eşit şekilde ödenen maaşlar, bu tarihte yapılan düzenleme ile sosyal güvencesi olmayanlara ödenmekte olan tutar, asgari ücretin net tutarına yükseltilmiştir. Konu gaziler arasında bir ayrımcılık değil, şeref aylığı dışında hiçbir geliri  olmayan gazilerimizin daha iyi şartlarda hayatlarını idame ettirmeleri amaçlanarak yapılan bir düzenlemedir.

Soru 58: Şeref Aylığı kimlere ne oranda bağlanmaktadır?

1.) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında, milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

2.) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayanlar için, bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

Ayrıca şeref aylığı haczedilemez.

Soru 59: Muharip gaziler, terörle mücadele gazileri ve vazife malûlü gazilerin hakları arasındaki farklılıkların nedeni nedir?

5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası'na tabi olan vazife malûlü Gazilerimizle, 3713 ve 2330 sayılı yasalara tabi olan terörle mücadele malûlü Gazilerimizin arasında sahip oldukları haklar bakımından farklılıkların olması mevcut düzenlemelerden kaynaklanmakta olup, mevcut durumun değişebilmesi için yasal düzenlemeler gerektirmektedir. Kanunlardan doğan farklılıkların giderilmesi hususunda “12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’’ ile yapılan düzenlemelerde mevcut hakların genişletilmesi sağlanmıştır.

02.08.2013 tarihinde kabul edilen 6495 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler sonucu vazife ve harp malulleri ile terör mağduru sivil vatandaşlarımızın haklarında önemli iyileştirmeler hayata geçirilmiştir. Kanun ile harp ve vazife malullerine kamuda istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi hakkı, ücretsiz seyahat hakkı, elektrik ve su indirimi, ana babaya aylık bağlanmasında muhtaçlık şartının kaldırılması, ek ödeme ve öğrenim yardımı gibi birçok yeni hak sağlanmış ve önceden sağlanmış olan haklarda da kapsam genişletilmiştir.

Mevzuat değişikliği gerektiren konularda mevzuatta değişiklik olması halinde sosyal haklarda yeni kazanımlar söz konusu olabilecektir.