Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporları


Soru 1: Engelliler için sağlık kurulu raporu nedir?

Engelliler için sağlık kurulu raporu kişilerin engellilik durumlarını, engel gruplarını, engellilik tür ve derecelerini değerlendiren Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş heyetler tarafından düzenlenen bir belge olup engelli haklarından yararlanmak için temel belge niteliğindedir.

Soru 2:Engelliler için sağlık kurulu raporu nerelerde kullanılır?

Engelliler  için  sağlık  kurulu  raporu;  engelli  aylığı,  evde bakım yardımı, bakım hizmetleri, özel eğitim, istihdam ve sağlık gibi alanlarda tanımlanmış hak ve hizmetlerden yararlanmak  için  gerekli  olan  belgedir.  Engelli  sağlık kurulu raporu, engelliler için düzenlenmiş vergi indirimleri, vergi muafiyetleri ve çeşitli alanlardaki indirimler için de kullanılmaktadır.

Soru 3: Engelliler için sağlık kurulu raporu nereden alınmaktadır?

Engelliler   için   sağlık   kurulu   raporu,   Sağlık   Bakanlığı tarafından  yetkilendirilmiş  hastanelerden  alınmaktadır. Yetkili hastaneler Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Soru 4: Çocuklar (0-18 yaş) için özel gereksinim raporu nasıl alınmaktadır?

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirme Raporu (ÇÖZGER) almak için çocuğun bakımını üstlenen kişinin başvuru dilekçesi ile ÇÖZGER düzenlemeye yetkili hastaneye başvuru yapması gerekmektedir.

Soru 5:Çocuklar (0-18 yaş) için düzenlenen raporda (ÇÖZGER) belirtilen özel gereksinim düzeyleri hangi engel oranlarına karşılık gelmektedir?

ÇÖZGER Yönetmeliği’nde engel kavramı ya da oranı belirtilmeksizin çocukların “özel gereksinim” düzeyleri belirlenmektedir.  Yönetmeliğin mevzuata  uyum  başlıklı  ek-3 sayılı tablosunda özel gereksinim düzeylerinin hangi engel oranı aralıklarına denk geldiği aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Özel Gereksinim Düzeyi

Engel Oranı Aralığı

Özel Gereksinimi Vardır ÖGV

20-39

Hafif Düzeyde ÖGV

40-49

Orta Düzeyde ÖGV

50-59

İleri Düzeyde ÖGV

60-69

Çok İleri Düzeyde ÖGV

70-79

Belirgin    Özel   Gereksinimi

Vardır

80-89

Özel     Koşul     Gereksinimi

Vardır

90-99

Soru 6: Engelli çocukların resmi ve özel kuruluşlarda bakım hizmetinden yararlanmaları ve yakınlarının evde bakım yardımı alabilmeleri için ÇÖZGER’le belirtilen özel gereksinim düzeyleri nelerdir?

Özel gereksinimi olan çocukların bakım hizmetlerinden yararlanması için ÇÖZGER raporunda “Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır”, “Belirgin Özel Gereksinimi Vardır” veya “Özel Koşul Gereksinimi Vardır” ifadelerinden birinin yazılmış olması gerekmektedir.

Soru 7: ÇÖZGER raporuna itiraz nasıl yapılır?

ÇÖZGER raporuna çocuğun bakımını üstlenen kişi ya da raporu talep eden kurum tarafından ikamet edilen ya da raporun alındığı ilin İl Sağlık Müdürlüğüne, raporun teslim alındığı ve/veya e-devlet üzerinden göründüğü tarihten itibaren otuz gün (30) içerisinde başvuruda bulunularak itiraz edilebilir.  İl  Sağlık  Müdürlüğü,  çocuğu  farklı  bir  hastaneye yönlendirir.  İtiraz  sonucu  alınmış  ikinci  ÇÖZGER  raporunu, bakımını üstlenen kişi ya da hizmet veren kuruluş uygun bulur ise üçüncü hastane olan hakem hastaneye gidilmeksizin kabul edilip kullanılabilir. İl Sağlık Müdürlüğü, ikinci ÇÖZGER raporunun sonucuna itirazın devam etmesi halinde çocuğu hakem hastaneye yönlendirir.

Soru 8: ÇÖZGER raporu itiraz dışında başka bir yolla yenilenebilir mi

Çocuğun özel gereksiniminin değişmesi halinde bakımı üstlenen kişinin talebi ve ilgili branş hekiminin onayı ile sağlık kuruluna sevk edilerek ÇÖZGER raporu yenilenebilmektedir.

Soru 9. Erişkinler İçin Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) nasıl alınmaktadır?

Engelli birey ya da vasisi tarafından ESKR vermeye yetkili hastanelere başvuruda bulunularak rapor alma süreci başlatılmaktadır.

Soru 10: Sağlık kurulu raporlarına itiraz nasıl yapılmaktadır?

Engelliler için sağlık kurulu raporlarına engelli birey, engelli bireyin vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından ikamet edilen ya da raporun alındığı İl Sağlık Müdürlüğüne raporun teslim alındığı ve/veya e-devlet üzerinden göründüğü tarihten itibaren otuz gün (30) içerisinde başvuruda bulunularak itiraz edilebilmektedir.

 

Soru 11: Sağlık kurulu raporları itiraz dışında yenilenebilir mi?

Yeni bir engel durumunun ortaya çıkması veya mevcut engellilik durumunda bir değişiklik olması halinde bireyin talebi ve ilgili branş hekiminin sağlık kuruluna sevki uygun görmesi halinde ESKR yenilenmesi süreci başlatılabilir.

Soru 12: Engelli bireylerin resmi ve özel kuruluşlarda bakım hizmetinden yararlanmaları ve yakınlarının evde bakım yardımı alabilmeleri için ESKR’de hangi ibarenin yer alması gerekmektedir?

Engelli bireylerin resmi bakım merkezlerinden hizmet alabilmeleri için engelli sağlık kurulu raporu alması gereklidir.

Engelli bireylerin özel bakım merkezlerinden hizmet alabilmeleri için sağlık kurulu raporunda “tam bağımlı” veya “ağır engelli” (eski mevzuatla alınan raporlar için) ifadesinin işaretlenmiş olması gerekmektedir