Aile Destek Programı


Soru 1: Aile Destek Programı nasıl bir program, neyi içeriyor?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs
2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi
başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında
değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

Soru 2: Aile Destek Programı için nereye başvurmalıyım?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın
yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da
yapılabilir

Soru 3 : Başka hak sahiplerine benden daha fazla Aile Destek Programı Ödemesi yapılmış. Neden?

Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil
olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirlenir. Hanelerin kişi başına düşen gelir tutarları için
geçerli olan gelir aralıkları ile bu gelir aralıklarında uygulanacak yardım ödeme tutarları şu
şekildedir:
a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1250-
TL ödenir.
b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 911,15 TL ve
altında olan haneler için aylık 1100-TL ödenir.
c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL’nin üzerinde olup 1372,30 TL ve
altında olan haneler için aylık 950-TL ödenir.
d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL’nin üzerinde olup 1833,45
TL’den az olan haneler için aylık 850-TL ödenir.

Soru 4 : Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarı nasıl belirleniyor?

Hesaplanan hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin
1/3'ünden az olması durumunda, Mütevelli Heyetinin Kararına istinaden yardım başvurusu
kabul edilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.
Gelir seviyesi tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır ve hane geliri ile hanedeki kişi sayısı
üzerinden, hane içindeki kişi başına düşen gelirin tespitini içerir. Bu nedenle hanedeki tüm
bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri hesaplamaya dâhil edilir. Bu hesaplamada GSS
Gelir Testi kapsamında kullanılan yöntem kullanılır.
Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri
tabanlarındaki bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.

Soru 5: Neden hak sahipliği kararımda hanemin gelirine bakıyorsunuz?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesinin tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılır.
Zira refah, ortak tüketim çerçevesinde hane içinde paylaşılan bir durumdur. 3294 sayılı
Kanunun kapsamı incelendiğinde de hane içindeki kişi başına düşen gelirin aylık net asgari
ücretin 1/3’ünün altında veya üzerinde kalma durumuna göre kapsama girme statüsünün
belirlendiği görülmektedir. Aynı yaklaşım çerçevesinde Aile Destek Programındaki hak
sahipliği kararı, hane yaklaşımı çerçevesinde tespit edilen hane içindeki kişi başına gelir
tutarına bağlıdır.

Soru 6 : Gelir tespitindeki hane gelirim nasıl hesaplanıyor?

Hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri
hesaplamaya dâhil edilir.
Aylık olarak düzenli alınan maaş gibi gelirler doğrudan aylık gelir hesabına dâhil edilirken yıl
içinde düzenli olmayan mevsimsel gelirler yıllık tutarları üzerinden ortalama aylık tutarları
hesaplanarak dahil edilir.
Gelirler, brüt tutarları üzerinden değil haneye giren net tutarları üzerinden hesaplamaya dâhil
edilir. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kullanılarak SGK’nın veri tabanlarından yapılan
sorgular üzerinden resmi kayıtlara ulaşılır. Bu sorgularla, çalışan memurlar ile emeklilerin net
ücret bilgileri sistem üzerinden temin edilirken, diğer statülerde çalışanların brüt ücretleri temin
edilebilmektedir. Brüt ücretlerden haneye giren net ücret hesaplanarak veya başvuran kişiden
net ücrete ilişkin kesin bilgi alınarak hesaplama yapılır.
Ev, arsa, araba gibi servet unsurları aylık hane geliri hesabına dâhil edilirken Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin yerelde yapılan incelemelere göre
belirlediği rayiç bedel değerleri kullanılır. Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240’a,
binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120’ye bölünerek aylık hane gelirine
katkısı bulunur.
Tarımsal, ticari ve hayvancılık gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler aylık olarak düzenli elde
ediliyorsa aylık tutar, yıl içinde mevsimsel olarak değişen şekilde elde ediliyorsa yıllık tutar
üzerinden hesaplanacak ortalama aylık tutar hesaplamaya dâhil edilir.
Gelir ve servet unsurları haricinde hanenin harcama durumu da, tespit edilemeyen gelir
unsurlarının tespitinin sağlanması amacıyla, incelenebildiği ölçüde hesaplamaya dâhil edilir.
Tespit edilen aylık geliri aşan bir harcama durumu varsa hane gelirine bu aşan miktar eklenir.

Soru 7 : Kimin Aile Destek Programı hak sahibi olacağını nasıl belirliyorsunuz?

Hak sahipliği kararı ön eleme, değerlendirme ve hane içindeki kişi başına düşen gelir
seviyesinin tespiti olmak üzere üç aşamadan sonra verilir.
Başvuran kişinin, yerleşim yeri ülkemiz sınırlarında olan Türk vatandaşı olması zorunlu olduğu
için ön eleme aşamasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların, Mavi kart sahipleri ile
yerleşim adresi yurtiçinde olmayanların başvuruları, kapsamda olmama gerekçesi ile elenir.
Ayrıca ön eleme aşamasında, başvuru tarihi itibarıyla memur, kamu işçisi, noter veya muhtar
olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında
olanlar ile bu kişilerin yaşadığı hanelerdeki kişilerin başvuruları, Bütünleşik Sistem üzerinden
ön elemeye tabi tutularak kapsamda olmama gerekçesi ile elenir.
Değerlendirme aşamasında, ön elemeden geçen başvuru sahibinin yerleşim adresinin kayıtlı
olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, başvuru sahibinin hanesinin
sosyoekonomik profili ve gelir seviyesi belirlenerek Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine
kaydedilir. Bahse konu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların
veri tabanlarındaki resmi bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarınca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde
edilir.
Değerlendirme aşamasında elde edilen bilgiler Hane Gelir Tablosuna ve Sosyal Yardım
İnceleme Formuna kaydedilerek hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri
üzerinden hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi hesaplanır. Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerince bu hesaplamalar çerçevesinde hane içindeki kişi
başına düşen gelir seviyesi tespit edilerek başvuran kişilerin haneleri için hesaplanan hane
içindeki kişi başına düşen gelirin, aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Aile
Destek Programı hak sahipliği kararı verilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.
Cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü ve tutuklular, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler,
yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunanlar ve zorunlu askerlik görevini ifa eden
er/erbaş statüsündeki askerlerin başvuruları hane yaklaşımı çerçevesinde
değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler kapsam dışıdır.

Soru 8 : Aile Destek Programı başvurumu neden ön elemede reddettiniz?

Başvuran kişinin;
• Türk vatandaşı olmaması,
• Mavi Kart sahibi olması,
• Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
• 18 yaşından küçük olması,
• Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan,
yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular kapsamda olmama gerekçesi ile ön elemede elenir.

Soru 9 : Aile Destek Programı başvurumu neden reddettiniz?

Başvuran kişinin;
• Türk vatandaşı olmaması,
• Mavi Kart sahibi olması,
• Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
• 18 yaşından küçük olması,
• Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan,
yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular kapsamda olmama gerekçesi ile ön elemede elenir ve sistem
tarafından reddedilir.
Ön elemeden geçen başvuru sahibinin yerleşim adresinin kayıtlı olduğu Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıflarınca, başvuru sahibinin hanesinin sosyoekonomik profili ve gelir
seviyesi belirlenerek Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine kaydedilir. Bahse konu bilgiler,
Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki resmi
bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan
hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde edilir.
Değerlendirme aşamasında elde edilen bilgiler Hane Gelir Tablosuna ve Sosyal Yardım
İnceleme Formuna kaydedilerek hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri
üzerinden hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesi hesaplanır. Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerince bu hesaplamalar çerçevesinde hane içindeki kişi
başına düşen gelir seviyesi tespit edilerek başvuran kişilerin haneleri için hesaplanan hane
içindeki kişi başına düşen gelirin, aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olması durumunda, Aile
Destek Programı hak sahipliği kararı verilir, aksi halde yardım başvurusu reddedilir.
Cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü ve tutuklular, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler,
yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunanlar ve zorunlu askerlik görevini ifa eden
er/erbaş statüsündeki askerlerin başvuruları hane yaklaşımı çerçevesinde
değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler kapsam dışıdır.

Soru 10 : Aile Destek Programı başvurum bir ayı geçtiği halde sonuçlandırılmadı. Ne yapabilirim?

Hak sahipliği kararı yetkisi ve sorumluluğu, 3294 sayılı Kanun çerçevesinde kurulan ve her il
ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındadır. Hak sahipliği kararının
Vakıf Mütevelli Heyetlerince, başvurunun alınmasından itibaren en geç bir ay içinde verilmesi
zorunludur. Bu sürenin aşılması durumunda hukuki sorumluluk ilgili Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarındadır.

Soru 11 : Aile Destek Programına başvurdum ama evime kimse gelip inceleme yapmadı?

Hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için hane ziyareti veya
beyan yoluyla Sosyal Yardım İnceleme Formunun güncel olması esastır. Son bir yıl içinde
yapılan hane ziyaretleri veya hane beyanları güncel kabul edilir.
Hane ziyareti zorunluluğu bulunmamakta olup Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi
üzerinden sorgulanan kurumların veri tabanlarındaki resmi bilgiler ile Bütünleşik Sosyal
Yardım Bilgi Sisteminde kayıtlı bilgiler yoluyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarının Mütevelli Heyetlerince hak sahipliği kararı verilir.

Soru 12 : Aile Destek Programı hak sahipliği neden feshedildi?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından hak sahibinin ve
hanesinin hak sahipliği şartlarını taşımaya devam etmediği yönünde karar alınması durumunda
yardım reddedilir.
Ayrıca her ödeme döneminde ödeme listesi oluşturulmadan önce gerekli merkezi kontroller
yapılarak hak sahibinin vefat etmesi ya da Aile Destek Programı kapsamı dışına çıkması halinde
yardım, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından feshedilir.
Feshedilen ödemelerden sonra kişilerin tekrar Aile Destek Programına başvuru yapmasının
önünde engel bulunmamaktadır. Yapılan bu başvuru, bu başvurunun karar tarihi itibariyle
sonuç doğurmakta olup önceden feshedilen yardıma ilişkin sonuç doğurmaz, feshedilen
yardımın tekrar devam ettirilmesi imkânı bulunmamaktadır.

Soru 13 : Aile Destek Programı ödemelerim neden durduruldu? Ne yapmalıyım?

Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak
sahipliğini etkileyecek şekilde değişiklik olduğunun tespit edilmesi durumunda Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından yardım durumu yeniden
değerlendirilmektedir.
Ayrıca Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından, hak sahibinin adresinin Vakıf
sınırları dışına çıktığının, Hane Gelir Tablosunun doldurulma tarihi üzerinden bir yıldan fazla
zaman geçmesi nedeniyle güncelliğinin yitirildiğinin, kapsam ve ön elemede belirtilen şartları
sağlama durumunun değiştiğinin tespit edilmesi durumunda hak sahipliği için geçici durdurma
işlemi uygulanır.
Geçici durdurma uygulanan yardımlara ilişkin olarak hak sahibinin ve hanesinin program
şartlarını taşımaya devam ettiği yönünde ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Mütevelli Heyetince karar alınması durumunda yardım kabul durumuna geri getirilir. Bu
hanelere geçici durdurma tarihinden itibaren yapılmayan yardım ödemeleri geriye dönük olarak
ödenir. Eğer hanenin program şartlarını taşımaya devam ettiği yönünde karar alınmasına
rağmen yapılan ödeme tutarını değiştirecek şekilde hane durumunun değiştiğinin tespit
edilmesi durumunda, ödeme tutarı değişikliği bu karar itibarıyla uygulanır. Ancak Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince hak sahibinin ve hanesinin hak
sahipliği şartlarını taşımaya devam etmediği yönünde karar alınması durumunda yardım
feshedilir ve herhangi bir ödeme yapılmaz.
Geçici durdurma uygulanan yardımlarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli
Heyeti tarafından, geçici durdurma işleminden itibaren en geç 1 ay içinde, hanenin durumuna
ilişkin karar verilir.

Soru 14 : Aile Destek Programı ödemelerimi ne zaman alabilirim?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi

olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle

Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı

Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek

 programı sona erecektir.