Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması ile eğitim planlaması konusunda Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak.

b) Genel Müdürlük personelinin yurtdışı görevlendirmeleri hariç olmak üzere her türlü görevlendirme olurlarını almak, buna ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

c) Genel Müdürlük personelinin izin, atama, nakil, sicil, kadro, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm içinde yürütmek.

ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe birimine verilen bütçe, kesin hesap, raporlama ve benzeri görevleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile eşgüdüm içinde yerine getirmek.

d) 5018 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği her türlü alım, satım, yapım,  kiralama, kiraya verme,  bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri idari ve mali hizmetleri yürütmek.

e) Genel Müdürlüğün evrak yönetimini ve dokümantasyonunu Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde sağlamak.

f) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde planlamak ve yürütmek.

g) Genel Müdürlük birimlerinde bulunan bilişim alt yapısının (bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi vb.) teknik sorunlarının giderilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemleri, teknik personel aracılığıyla Bakanlık Bilgi İşlem ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları ile eşgüdüm içinde yürütmek.

ğ) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4892 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Genel Müdürlüğe gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikâyet ve dilekçeler ile bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, cevaplandırmak ve bu kapsamda Genel Müdürlük içinde koordinasyonu sağlamak ve bu çerçevedeki raporları hazırlamak.

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Birimleri

i.   İnsan Kaynakları Birimi

ii.  Destek Hizmetleri Birimi

iii. Bütçe Birimi

iv. Evrak ve Dokümantasyon Birimi

v.  Bilgi Edinme Birimi