Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı- Fon Kurulu Sekretaryası
Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Vakıfların personel norm kadroları ile vakıf personelinin çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütmek.

b) Fon Kurulunun tevdi edildiği makamın kararları doğrultusunda vakıf personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Vakıf personelinin eğitimine yönelik programlar hazırlamak.

ç) Vakıf mütevelli heyetinde yer alan üyelerin seçilme ve üyeliklerinin sona ermesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Vakıf mütevelli heyetinin toplantı, karar, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Genel Müdürlüğe iletilen vakfa ilişkin ihbarların değerlendirme ve inceleme işlemlerini yaparak soruşturma işlemlerinin yürütülmesine ilişkin destek sağlamak.

f) Vakıf senetlerine ilişkin görüş yazılarını incelemek ve senetlerde uygulama birliğini sağlayıcı tedbirleri almak.

g) Diğer dairelerin görev alanına giren yatırım talepleri hariç olmak üzere, vakıfların yatırım planlarına (menkul, gayrimenkul ve demirbaş) yönelik kaynak taleplerini değerlendirmek ve ilgili makamın onayına sunmak.

ğ) Fon Kurulunun tevdi edildiği makamın kararlarına uygun olarak kaynak aktarım talimatlarını düzenlemek ve kararları vakıflara bildirmek.

h) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin görüşüne ihtiyaç duyulmayan hallerde vakıfların hukuki görüş taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

ı) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

i) Diğer daire başkanlıklarının görev alanına girmeyen konularda vakıfların görüş talep yazılarına cevap vermek.

j) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının SYD Teşvik Fonundan aktarılacak kaynak ile yapacakları araç alımına ilişkin taleplerini değerlendirmek.

Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı Birimleri

i.   Vakıf İnsan Kaynakları Birimi

ii.  Vakıf Destek Hizmetleri Birimi

iii. Hukuk Hizmetleri Birimi