Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı
Araştırma- Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yoksullukla mücadeleye ve Genel Müdürlük faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma, incelemeler yapmak ve üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar ve araştırma kurumları (TÜBİTAK vb.) ile araştırma ve geliştirme projeleri geliştirmek ve yürütmek.

b) Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanacak politika ve stratejilerin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

c) Genel Müdürlüğün çalışmalarını Bakanlık vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine uygunluk açısından takip etmek, gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri yürütmek.

ç) Genel Müdürlüğün vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek, uygulamayı izlemek, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını koordine etmek.

d) Bakanlık stratejik plan hazırlık çalışmalarına katılmak ve stratejik yönetim süreci uygulamalarını Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordinasyon içinde yürütmek, takip etmek, sonuçları raporlamak ve sunmak.

e) Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi ve Veri Tabanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, revizyon çalışmalarını koordine etmek.

f) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmalarını Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde koordine etmek ve yürütmek.

g) Sosyal yardım faaliyetlerinin etkinlik analizleri ile fayda-maliyet analizlerini yaparak sonuçlarını ilgili paydaşlar ile paylaşmak.

ğ) Genel Müdürlüğün ve vakıfların ihtiyaç duyduğu bilişim uygulamalarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde geliştirmek veya hazırlatmak, vakıfların bilişim uygulamalarını kesintisiz şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla gerekli sistem ve güvenlik işlemlerini yürütmek.

h) Vakıfların, bilişim uygulamalarını etkin ve verimli şekilde kullanımının sağlanmasına yönelik iletişim kanalları oluşturmak ve teknik destek sağlamak.

ı) Genel Müdürlüğün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

i) Ülkemizde yürütülen sosyal yardımlara ilişkin istatistiki veriler toplamak, analiz etmek ve TÜİK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumlar ile paylaşarak yayımlamak.

j) Genel Müdürlük ve vakıfların yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri hakkında tanıtım programları hazırlamak.

k) Sosyal yardım faaliyetlerinin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik basılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve basımı yapacak birime intikal ettirmek.

l) Sosyal politika ve sosyal yardım konulu bilimsel nitelikli yayımlar ile etkinlikler yapmak ve yapılan yayınlar ile etkinlikleri takip etmek.

m) Sosyal yardım mevzuatını geliştirmek, eksikliklerini gidermek, mevzuat çalışmalarını takip etmek, talep edilmesi durumunda görüş oluşturmak.

n) Yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük adına gerekli koordinasyonu sağlamak.

o) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı Birimleri:

i.   Araştırma ve Strateji Birimi

ii.  Performans ve İstatistik Birimi

iii. Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi

iv.  Mevzuat Takip Birimi

v.  Tanıtım Birimi