Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine istinaden Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak üzere her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Halihazırda ülke genelinde 1.003 SYD Vakfı vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

SYD Vakıflarının Gelirleri: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan miktardan, işletme/iştiraklerden elde edilecek gelirlerden ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

SYD Vakıflarının Yapısı: 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 4 üncü maddesinde, Vakıfların özel hukuk tüzel kişiliğine sahip oldukları açıkça hükme bağlanmıştır.

Her bir SYD Vakfı ayrı ayrı birer işyeri ve her birinin ayrı bağımsız karar organları bulunmaktadır.

SYD Vakıfları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının idari yapılanması içerisinde yer almamakta olup denetimleri Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

SYD Vakıflarının karar organı: SYD Vakıflarının yönetim ve temsile yetkili organı olan Mütevelli Heyeti 3294 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen atanmış ve seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Mülkî idare amirleri Vakfın tabii başkanı olup, illerde belediye başkanı, defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım ve orman müdürü, aile ve sosyal hizmetler il müdürü, il müftüsü; ilçelerde belediye başkanı, mal müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, sağlık grup başkanı, ilçe tarım ve orman müdürü ve ilçe müftüsü vakfın Mütevelli Heyetini oluşturur. Aynı zamanda Mütevelli Heyetinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve hayırsever vatandaşlar da yer almaktadır.  Her bir SYD Vakfı kendi kararlarını anılı heyet eliyle almaktadır.

SYD Vakıfları Personel Rejimi: SYD Vakıflarında personel istihdamı ile ilgili iş ve işlemler işveren sıfatıyla Mütevelli Heyetince, İş Kanunu hükümleri ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde yürütülmektedir. İş Kanunu gereği belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında personel istihdamı her bir Vakfın kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Personel yönetim yetkisi Mütevelli Heyetinde olup, Bakanlığımızın Vakıf personeli üzerinde herhangi bir tasarruf ve yönetim hakkı bulunmamaktadır.