Kurum Hakkında
21.04.2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş olan Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır;

a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.