Atama Daire Başkanlığı
(1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilen Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki personel ile sınırlı olmak üzere şunlardır:

a) Bakanlık birimlerinden gelen personel taleplerini, kadro imkanları ölçüsünde karşılamak,

b) 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iller arası yer değiştirme dönemi atamaları ile mazeret atamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) ) 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında atama iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Geçici görevlendirme, vekaleten atama ve naklen atamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi kapsamında emekliliğe ayrılma hariç memurluğun sona ermesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılacak atama ve görevden alma iş ve işlemlerini yürütmek,

f) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Bakanlık kadrolarına atanmak üzere bildirilen kişilerin atama iş ve işlemlerini yürütmek,

g) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca yapılan atama iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) KPSS ve E-KPSS yerleştirme sonuçları ile mevzuat hükümlerine göre yapılacak personel alımına ilişkin sınav sonuçlarına göre Bakanlık kadrolarına atanmaya hak kazanan kişilerin atama iş ve işlemlerini yürütmek,

h) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki istihdam hakkı sahiplerinden Bakanlık kadrolarına yerleştirilenlerin atama iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

i) Daire başkanlığında yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,

j) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.