Mevzuat, Disiplin ve Uygulama Daire Başkanlığı
(1) Disiplin, Mevzuat ve Uygulama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, Genel Müdürlüğe intikal ettirilen disiplin soruşturması, araştırma ve inceleme raporlarında getirilen disiplin cezası önerileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, idari önerileri ilgili birim ya da daire başkanlıklarına bildirmek,

b) Bakanlık Makamından alınan disiplin cezası onaylarının ilgililere tebliğ edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personele uygulanan disiplin cezalarından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu tespit edilenlerin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta iken görevden uzaklaştırılan veya görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasına karar verilen personele ilişkin bilgilerin personel yönetim sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

d) 657 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personel hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen raporlarda getirilen önerilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personel hakkında yargılama süreci sonunda alınan kararların personel yönetim sistemine girilmesi iş ve işlemleri ile mezkur kararlarda 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işlem yapılmasını gerektiren hallerde kararın ilgili birim ya da daire başkanlığına tevdiini sağlamak,

g) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve İşçi Üst Disiplin Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

ğ) Genel Müdürlüğe gelen ve işlem tesis edilmesi gereken adli ve idari yargı kararlarının ilgili daire başkanlığına iletmek ve takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) 25/07/2018 tarihli ve 7145 Sayılı Kanun kapsamında ve Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kararnameler gereğince Genel Müdürlük görev alanı ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek,

ı) Bakanlık aleyhine açılan adli ve idari davalara ilişkin olarak Genel Müdürlükten talep edilen bilgi/belgenin gönderilmesi iş ve işlemlerini yapmak ve istatistiki verilerini tutmak.

i) Diğer birimlerce Genel Müdürlüğe görüş alınmak üzere gönderilen mevzuat taslakları hakkında ilgili daire başkanlıklarıyla koordinasyon içinde görüş hazırlanması iş ve işlemlerini yürütmek,

j) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

k) Personel mevzuatının uygulanmasına ilişkin genelgeleri hazırlamak ve dağıtımını sağlamak, görüş vermek.

l) Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Kararı ve yönetmelik taslakları ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak.

m) Soru Önergelerine ilişkin iş ve işlemleri ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

n) Bakanlık personeli ile ilgili arabuluculuk iş ve işlemlerini ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

o) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,

p) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.