Kadro, Terfi ve İstatistik Daire Başkanlığı
(1) Kadro, Terfi ve İstatistik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık kadro ve pozisyonlara ilişkin olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında kadro değişikliği (iptal-ihdas), birim değişikliği (tenkis-tahsis), vize, atama kontenjan talebi, atama izni iş ve işlemlerini yürütmek,

b) İlgili daire başkanlığınca ortaya çıkarılan Bakanlığın personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik kadro planlaması iş ve işlemleri yürütmek,

c) Bakanlığa tahsisli bulunan kadro ve pozisyonların personel yönetim sistemi üzerinden takip edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Bakanlığa tahsisli bulunan kadro ve pozisyonlara ilişkin talep edilebilecek her türlü veriyi hazır bulundurmak ve istenildiğinde raporlamak,

d) Dönemler halinde Kamu Personel Bilgi sistemi ve e-Bütçe sistemine gerekli veri girişini yapmak,

e) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar gereği yan ödeme cetvellerinin; hazırlanması, vize alınması ve ilgili birimlere iletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) Bakanlık personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

g) Bakanlığın personel ihtiyacının belirlenmesine yönelik, ilgili birimlerden gelen talepleri ilgili daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde ortaya çıkartmak,

ğ) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında ilan edilecek kadroların tespitine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Personel alımına ilişkin yapılacak sınavlar öncesinde kadro/pozisyonların tespitine ilişkin çalışmaları yürütmek,

ı) KPSS ve E-KPSS sonucuna göre yapılacak personel alımına ilişkin planlama ve talebe ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

i) 2828 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun kapsamında personel alımına yönelik planlama ve talebe ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

j) 10/10/2023 tarihli ve 7767 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ek ders karşılığı çalışacakların iş ve işlemlerini yürütmek,

k) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilen Bakanlık personelinin;

1) Derece-kademe ilerlemesine ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek,

2) Öğrenim değerlendirmesine ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek,

3) Primli geçen hizmetlerin birleştirmesine ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek,

4) Mevzuat kapsamında kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilen hizmet/sürelere ilişkin tüm iş ve işlemlere yürütmek,

5) 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi kapsamında yapılan kademe ilerlemesi iş ve işlemlerini yürütmek,

6) Asli memurluğa atanacak personelin belirlenmesi, takibi ile atanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

7) Emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,

8) Yaş haddinden emekliye ayrılacak personelin tespiti ve takibini yapmak,

l) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve raporlamak,

m) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin veri analizlerinin yapılması, takibi ve sonuçlara göre ilgili birimlere önerilerde bulunmak,

o) Kamu Personel Bilgi sistemi için personele kullanıcı ve şifre tanımlanması ve yetkilendirme yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Personel yönetim sistemi üzerinde kuruluş açılması ve kapatılması iş ve işlemlerini yürütmek,

p) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

r) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,

s) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.