Özlük Daire Başkanlığı
 

MADDE 18- (1) Özlük Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Naklen atanan personelin özlük dosyasının devir alma veya teslim etme iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatı personelinin kurum kimliklerinin hazırlanması, onaylanması ve teslim edilmesi sürecine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık personeline başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Bakanlık personelinin mal bildirim beyannamelerinin tasnifi, modüle girilmesi ve karşılaştırması ile Bakanlık Mal Bildirim Komisyonunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Bakanlık İmza Yetkileri ve Yetki Devri ile İzin Yönergesi kapsamında yıllık, mazeret, aylıksız, hastalık ve refakat izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Bakanlık personelinin aylıksız izin borçlanması iş ve işlemlerini yürütmek,

f) Bakanlık personelinin tüm özlük bilgilerinin güncelliğinin sağlanması ile bilgi değişikliklerinin personel yönetim sistemine girişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Bakanlık personelinin, Hizmet Takip Programı (HİTAP) kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Bakanlıkta görev yapan veya görevden ayrılanlardan talepte bulunanlara hizmet belgesi, sicil özeti, görev belgesi ve ilgili mevzuat kapsamında hak sahibi olanlara pasaport formu düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) 26/04/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçimlerde sandık kurulu başkanlığına ve sandık kurulu üyeliklerine görevlendirilen Bakanlık personelinin, bu kapsamda her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, Genel Müdürlüğe intikal ettirilen disiplin soruşturması, araştırma ve inceleme raporlarında getirilen disiplin cezası önerileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, idari önerileri ilgili birim yada daire başkanlıklarına bildirmek,

i) Bakanlık Makamından alınan disiplin cezası onaylarının ilgililere tebliğ edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

j) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personele uygulanan disiplin cezalarından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu tespit edilenlerin Personel Yönetim Sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

k) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta iken görevden uzaklaştırılan veya görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasına karar verilen personele ilişkin bilgilerin personel yönetim sistemine girilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

l) 657 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

m) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personel hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen raporlarda getirilen önerilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

n) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personel hakkında yargılama süreci sonunda alınan kararların personel yönetim sistemine girilmesi iş ve işlemleri ile mezkur kararlarda 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işlem yapılmasını gerektiren hallerde kararın ilgili birim yada daire başkanlığına tevdiini sağlamak,

o) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

ö) Genel Müdürlüğe gelen ve işlem tesis edilmesi gereken adli/idari mahkeme kararlarının ilgili daire başkanlığına iletmek ve takibine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

p) Daire başkanlığı bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak Kamu Personel Bilgi sistemine veri girişi yapmak,

r) 25/07/2018 tarihli ve 7145 Sayılı Kanun kapsamında ve Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kararnameler gereğince Genel Müdürlük görev alanı ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek,

s) Bakanlık aleyhine açılan idari ve adli davalara ilişkin olarak Genel Müdürlükten talep edilen bilgi/belgenin gönderilmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

ş) Genel Müdürlüğün mevzuat çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek, ilgili mevzuatın güncelliğini takip etmek ve diğer daire başkanlıklarını bilgilendirmek,

t) Diğer birimlerce Genel Müdürlüğe görüş alınmak üzere gönderilen mevzuat taslakları hakkında ilgili daire başkanlıklarıyla koordinasyon içinde görüş hazırlanması iş ve işlemlerini yürütmek,

u) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

ü) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,

v) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.