Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi Daire Başkanlığı
(1) Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Bakanlığın personel ihtiyacının belirlenmesine yönelik, ilgili birimlerden gelen talepleri ilgili daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde ortaya çıkartmak,

c) İlgili mevzuat uyarınca personel alımlarına ilişkin yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bakanlık personelinin, teknik veya yönetsel alanda ilerlemelerini sağlamak amacıyla bireysel hedeflerini dikkate alarak kariyer planlamalarına ilişkin çalışmalar yapmak,

e) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu nitelik ve becerilere sahip özel yeteneklerin belirlenmesi ve kuruma kazandırılması amacıyla yetenek yönetimi sistemini kurmak ve uygulamak,

f) Personel/Birim performans değerlendirme sistemini kurmak,

g) Personel/Birim performans değerlendirme sisteminden alınan verilerin analiz edilerek raporlanması ile alınan raporların üst yönetime sunulmasını sağlamak,

ğ) Kamu hizmet standartlarına ilişkin işlemleri yapmak,

h) Kamu hizmet envanterine ilişkin işlemleri yapmak,

ı) Genel Müdürlük Brifing Raporlarını hazırlamak,

i) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili projeler hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını takip etmek,

j) Genel Müdürlüğün dönemsel ve yıllık faaliyet raporunu ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,

k) Genel Müdürlüğün stratejik planına uygun çalışma, izleme ve değerlendirmeleri yapmak,

l) Genel Müdürlüğün İç Kontrol Sistemi ile ilgili çalışmalarını yürütmek,

m) Öğrenci ve mezunlara yönelik düzenlenen etkinliklerde (kariyer fuarı, bilgilendirme oturumları, öğrenci/mezun buluşmaları vb.) Bakanlığın çalışmaları, projeleri, Bakanlık içerisinde sunulan kariyer ve gelişim imkanları gibi konularda öğrenci ve mezunların bilgilendirilmesini sağlamak,

n) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kapısı Platformunu kullanmak suretiyle Bakanlığa ilişkin kariyer fırsatlarını gençlerin bilgisine sunmak,

o) Çalışan personelin memnuniyetini artırmak ve personelin kalıcı olmasını sağlamak için çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

ö) Personel Yönetim Sistemi yetkilendirme/şifre iş ve işlemlerini yürütmek,

p) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,

r) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

s) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.