Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
 

MADDE 19- (1) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük personelinin maaş, icra/nafaka takibi işlemleri ile doğum yardımı, kesenek, harcırah vb. tahakkuk iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlük bütçesinin hazırlanması, Ayrıntılı Harcama Programının düzenlenmesi, ödeme işlemlerinin takibi, tahakkuk ve bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması ve mali istatistiklerin hazırlanması iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlük taşınırlarının Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri kapsamında iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Genel Müdürlüğün satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Genel Müdürlüğün resmi mühür temini iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Demirbaş malzemelerin bakım/onarım iş ve işlemlerini yürütmek,

f) Soru Önergelerine ilişkin iş ve işlemleri ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,

g) Genel Müdürlüğün dönemsel ve yıllık faaliyet raporunu ilgili daire başkanlığı ile koordineli olarak hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,

ğ) Genel Müdürlüğün stratejik planına uygun çalışma, izleme ve değerlendirmeleri yapmak,

h) Genel Müdürlüğün İç Kontrol Sistemi ile ilgili çalışmalarını yürütmek,

ı) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve raporlamak,

i) Genel Müdürlük personelin hizmet içi eğitimi ihtiyacını belirleyerek Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde gerekli eğitimlerin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

j) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri organize etmek,

k) Genel Müdürün, personele ilişkin genel talimatlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

l) Genel Müdürlük sekreterlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

m) Genel Müdürlüğün web sayfasında yer alan verilerin güncellenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

n) Genel Müdürlüğün gelen/giden evrak iş ve işlemlerini yürütmek,

o) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında arşiv iş ve işlemlerini yürütmek,

ö) Bakanlık personelinin özlük dosyalarının kurum sicil numarası/dosya sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesi ve korunması iş ve işlemlerini yürütmek,

p) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili projeler hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını takip etmek,

r) Personel/Birim performans değerlendirme sistemini kurmak,

s) Personel/Birim performans değerlendirme sisteminden alınan verilerin analiz edilerek raporlanması ile alınan raporların üst yönetime sunulmasını sağlamak,

ş) Görev alanına giren konulara ilişkin başvurular ile CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

t) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,

u) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.