Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
(1) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük personelinin maaş, icra/nafaka takibi işlemleri ile doğum yardımı, kesenek, harcırah vb. tahakkuk iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlük bütçesinin hazırlanması, Ayrıntılı Harcama Programının düzenlenmesi, ödeme işlemlerinin takibi, tahakkuk ve bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması ve mali istatistiklerin hazırlanması iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlük taşınırlarının 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri kapsamında iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Genel Müdürlüğün satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Genel Müdürlüğün resmi mühür temini iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Demirbaş malzemelerin bakım/onarım iş ve işlemlerini yürütmek,

f) JİRA talep takip sistemi üzerinden talep oluşturma, onaylama ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Genel Müdürlük personelin hizmet içi eğitimi ihtiyacını belirleyerek ilgili birimler ile iş birliği içinde gerekli eğitimlerin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri organize etmek,

h) Genel Müdürün, personele ilişkin genel talimatlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Genel Müdürlük sekreterlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

i) Genel Müdürlüğün web sayfasında yer alan verilerin güncellenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

j) Genel Müdürlüğün gelen/giden evrak iş ve işlemlerini yürütmek ve yanlış gelen evrakı ilgili yerine göndermek veya iadesini yapmak.

k) 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında arşiv iş ve işlemlerini yürütmek,

l) Bakanlık personelinin özlük dosyalarının kurum sicil numarası/dosya sicil numarası esasına göre düzenlenerek arşivlenmesi ve korunması iş ve işlemlerini yürütmek,

m) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili koordinasyon işlemlerini yapmak.

n) Genel Müdürlüğe yapılan CİMER müracaatlarının cevaplandırılmasına yönelik iş ve işlemleri ilgili daire başkanlıkları ile koordineli yürütmek,

o) Daire başkanlığınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki verileri hazırlamak ve güncel olmasını sağlamak,

ö) Genel Müdür ve bağlı bulunulan genel müdür yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri daire başkanlıkları ile koordinasyon ve iş birliği içinde yerine getirmek.