25 Kasım 2021, Perşembe

MAMÜL YEMEK HİZMET ALIMI İŞİ


2022 YILI 2 KISIMDAN OLUŞAN(MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM VE RAHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ) MAMÜL YEMEK HİZMET ALIMI İŞİ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2022 YILI 2 KISIMDAN OLUŞAN(MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM VE RAHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ) MAMÜL YEMEK HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/726955

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

NUR MAHALLESİ TOKİ YANI 47100 YENİŞEHİR MARDİN MERKEZ/MARDİN

c) Telefon ve faks numarası

:

4822123795 - 4822122139

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2022 YILI 2 KISIMDAN OLUŞAN(MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM VE RAHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ) MAMÜL YEMEK HİZMET ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.KISIM MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TOPLAM 76202 ADET ÖĞÜN MAMÜL YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİDİR. 2-KISIM KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 5285 ADET ÖĞÜN MAMÜL YEMEK HİZMET ALIMI İŞİDİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1.KISIM MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (MİDYAT) 2.KISIM KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (ARTUKLU)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.12.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

MARDİN ARTUKLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ TOPLANTI SALONU


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ VEYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ İŞLETME KAYIT/ONAY BELGESİ (HAZIR YEMEK ÜRETİMİ İLE İLGİLİ)

-TS Covid-19 Güvenli Üretim ve Hizmet Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,82
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

BU ŞARTNAMEDE GEÇMEYEN HUSUSLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEDE GEÇEN HUSUSLAR GEÇERLİDİR.