25 Kasım 2021, Perşembe

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR


GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2022 YILI MUSA CİHANER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ 200 KALEM VE MARDİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 176 KALEMDEN OLUŞAN 2 KISIMLI TOPLAM 376 KALEMDEN OLUŞAN GIDA MALZEMESİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/700536

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

NUR MAHALLESİ TOKİ YANI 47100 YENİŞEHİR MARDİN MERKEZ/MARDİN

c) Telefon ve faks numarası

:

4822123795 - 4822122139

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2022 YILI MUSA CİHANER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ 200 KALEM VE MARDİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 176 KALEMDEN OLUŞAN 2 KISIMLI TOPLAM 376 KALEMDEN OLUŞAN GIDA MALZEMESİ ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2022 YILI MUSA CİHANER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ 200 KALEM VE MARDİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 176 KALEMDEN OLUŞAN 2 KISIMLI TOPLAM 376 KALEMDEN OLUŞAN GIDA MALZEMESİ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

MARDİN MUSA CİHANER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MARDİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.01.2022-31.12.2022 TARİHLERİ ARASINDA HAFTA İKİ DEFA İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE DAHA FAZLA

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2022-31.12.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.11.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

MARDİN ARTUKLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN GIDA MAL ALIMI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.