25 Kasım 2021, Perşembe

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR


KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MARDİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 55 TON FINDIK,NUSAYBİN SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 15 TON PORTAKAL VE MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 45 TON PORTAKAL KÖMÜR ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/714038

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

NUR MAHALLESİ TOKİ YANI 47100 YENİŞEHİR MARDİN MERKEZ/MARDİN

c) Telefon ve faks numarası

:

4822123795 - 4822122139

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MARDİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 55 TON FINDIK,NUSAYBİN SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 15 TON PORTAKAL VE MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 45 TON PORTAKAL KÖMÜR ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MARDİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 55 TON FINDIK,NUSAYBİN SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 15 TON PORTAKAL VE MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 45 TON PORTAKAL KÖMÜR ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

MARDİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN-NUSAYBİN SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NUSAYBİN-MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MİDYAT -KURULUŞLARA TESLİM EDİLECEKTİR. HER TÜRLÜ NAKLİYE VB GİDERLER YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MARDİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 55 TON FINDIK,NUSAYBİN SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 15 TON PORTAKAL VE MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 45 TON PORTAKAL KÖMÜRÜ KURULUŞLARIN BULUNDUĞU İLÇELERE SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN 20 GÜN SONRA TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

İHALE SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 5 GÜN İÇİNDE


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.12.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

MARDİN ARTUKLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

KÖMÜR SATIŞININ VE DAĞITIMINI YAPILACAĞINI GÖSTEREN  BELGE İSTENECEKTİR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.