30 Aralık 2022, Cuma

YIL SONU İŞLEMLERİ 2022


     Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin iş ve işlemleri Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde yürütülmekte olup,  2022 Mali Yılı hesapları sistem üzerinden kapatılacaktır.

     Dönem sonu işlemleri ile ilgili olarak;

  1. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18. maddesi uyarınca Hazineye yatırılan genel bütçeye aktarılacak tutarların hesaplanmasında, bağlı olunan idareden gönderilen değerler ile şartlı bağış ve yardımlar dikkate alınmayacağından işletmenin net gelirler toplamından 602 Bağış ve Yardımlar Hesabı düşüldükten sonra kalan gelir toplamından hiçbir gider kalemi düşülmeden, %1 SHÇEK Hissesinin hesaplanması,
  2. Döner Sermaye Merkez Müdürlüğüne gönderilecek  % 5 Karşılıksız Kaynak Aktarımının cari yılsonunda elde edilen net gelirden; %1 SHÇEK Hissesi ile Hazineye ödenen % 15 Hazine Hissesinin yıllık toplamı düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden  hesaplanması,
  3. Kesin Mizanda bakiye veren hesaplar ile bu hesaplara dair kanıtlayıcı belge olarak düzenlenen tutanak ve belgelerin aynı olmasına dikkat edilmesi ( Örnek: 100 kasa hesabının borç bakiyesi ile kasa sayım tutanağı gibi), 
  4. Bakanlığımıza gönderilen hesap cetvellerine sistem üzerinde erişilebildiği için işletme bütçesi, aktarma cetveli ve muhasebe işlem fişi gibi belgelerin eklenmemesi.
  5. Bankalar Hesabının kanıtlayıcı belgesi olarak yılın son günü banka mevcudunu bildiren belgenin ilgili bankadan alınarak banka mevcudu tespit tutanağına eklenmesi,
  6. Birden fazla döner sermayesi  bulunan işletmelerin her kuruluş için ayrı ayrı yılsonu hesapları ile konsolide mizan, bilanço ve gelir tablosunun manuel hazırlanarak gönderilmesi.
  7. Muhasebat Genel Müdürlüğü 73. Nolu Genel Tebliğinin (Döner Sermaye İşlemleri) İşletmelerce tutulan defter, belge ve bilgilerden Sayıştaya sunulacak olanların verilme yeri ve süresi başlıklı 15' inci  maddesi ;

 (1) Yönetmelik esaslarına göre düzenlenen; defter, cetvel ve tablolar ile düzenlenmesi gereken yıl sonu sayım tutanakları, hesap dönemi sonu itibarıyla görev başında bulunan muhasebe yetkilisi tarafından oluşturulacak bilanço ve ekleri, 17/9/2020tarihli ve 31247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul veEsaslara göre Sayıştaya gönderilir. 

(2) Özel olarak istenilmediği sürece; bilanço örnekleri, devir cetvelleri, yıllık gayrisafi hasılattan tahsil edilentutar ve kâr bildirimi ve benzeri hiçbir belge, kâğıt ortamında (Hazine ve Maliye Bakanlığı) Bakanlığa gönderilmez. 

 hükmü gereğince işlem yapılması,

     8. 17/9/2020tarihli ve 31247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar' ın Verilecek defter, mali tablo, belge ve bilgilerin çeşitleri başlıklı 5. maddesinde sayılan belgelerin,  Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme yeri ve süresi başlıklı 6 maddesinin 4. bendine göre Şubat ayı sonuna kadar  Sayıştay Başkanlığına   gönderilmesi,

     Bakanlığımıza bağlı döner sermaye işletmelerinin dönem sonu hesap cetvellerinin düzenlenmesinde yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılmasının sağlanması hususunda;

     Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.