24 Aralık 2019, Salı Kahramanmaraş,Turkiye

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kahramanmaraş İli Sözlü Sınav Sonucu Atanmaya Hak Kazanan Asil ve Yedek Aday Listesi


SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, 27.12.2019 tarihi mesai bitimine kadar (sözlü sınav ilanından itibaren 3 iş günü içinde) Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanacaktır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar İl Müdürlüğümüz tarafından istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 3 (Üç) iş günü içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Asil adaylardan atama şartlarını taşımadığı tespit edilen, atama hakkından feragat eden, atanıp göreve başlamayan, belge teslim etmeyen gibi nedenlerle boş kalan kadrolara yedek adaylar arasından sırasıyla atama yapılacaktır.