Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı
Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Bakanlık vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine uygun Genel Müdürlüğün vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek, uygulamayı izlemek, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını koordine etmek, belirlenen stratejilere göre eylem planları hazırlamak, ilgili birimlerle iş birliği içinde uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
  2. Genel Müdürlükçe imzalanacak protokol ve işbirliği sözleşmelerinin hazırlık çalışmalarını yürütmek, kayıtlarını tutmak, ilgili dairelerle koordinasyonunu sağlamak.
  3. Genel Müdürlüğün, aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve yayıma hazırlanmasını sağlamak.
  4. Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda araştırma yapma taleplerinin değerlendirilmesi ve cevaplanmasını koordine etmek.
  5. TBMM Başkanlığınca gönderilen Soru Önergelerinin cevaplanmasını koordine etmek.
  6. Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ve dış ilişkilere ilişkin ulusal ve uluslararası iş ve işlemleri diğer bakanlık birimleri ile koordineli olarak yürütmek ve koordine etmek.
  7. Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaları (Türkiye İlerleme Raporu, Ulusal Plan, Sosyal İçerme Belgesi, İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı, İnsan Ticareti, Müzakere fasılları vb.) yürütmek, bu çerçevede Genel Müdürlüğün Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyonunu sağlamak.
  8. Bakanlık performans programındaki Genel Müdürlük hizmet alanına yönelik; programda yer alan performans hedefleri, performans göstergeleri, sorumlu birimler ile izlenmesi, performans sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini yapmak,
  9. Genel Müdürlüğün yabancı dildeki (İngilizce) yazışmalarını yürütmek.