16 Aralık 2022, Cuma

SÖZLEŞMELİ İŞARET DİLİ TERCÜMANI MESLEKİ UYGULAMA SINAVI SONUÇ DUYURUSU


Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı pozisyonu için 10.11.2022-11.11.2022 tarihleri arasında yapılan Mesleki Uygulama sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

 

Değerlendirme sonucu sınavı asil veya yedek olarak kazanan adayların bilgileri kariyer kapısına yüklenmiştir.

Asil olarak kazanan adaylar tercihlerine, puan üstünlüğüne göre sistem tarafından yerleştirme yapılmış olup, adaylar sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı Mesleki Uygulama sınav ve yerleştirme sonuçlarını kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 30/12/2022 (mesai bitimi) tarihine kadar eksiksiz olarak şahsen ya da kargo/posta ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Yerleştirme sonucunu öğrenmek için  TIKLAYINIZ…

 

TESLİM EDİLECEK BELGELER

1- Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.İndirmek İçin Tıklayınız.

2- E-Devlet Mezun Belgesi (karekodlu),

  • Mezun belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
  • Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, iadeli taahhütlü posta ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

3- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir, ancak askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesini eklemesi gerekmektedir. Bkz. Açıklama-3)

4- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

6- Kimlik fotokopisi,

7- TİDYES Sonuç Belgesi,

9- Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler

  • E-Devlet SGK Hizmet Dökümü Belgesi (karekodlu),
  • Kamuda görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan, statü ve ayrılma nedenini gösterir Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli, ek ders ücretli vb.),

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayınız.

11- Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) İndirmek İçin Tıklayınız.

12- 3 adet vesikalık fotoğraf,

13- Evraklar yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

 

  AÇIKLAMALAR

1- Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması/güvenlik soruşturması yaptırılacak olup, ayrıca Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. Adaylar belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında göreve başlatılacaktır.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı fesheden adaylardan, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle feshin üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar ile bu tarihte göreve devam etmekte iken aynı şekilde sözleşmesi feshedilen adayların ataması yapılmayacaktır.

Ancak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar çerçevesinde, kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi olmadığından bu durumdaki adayın;

-Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükümlerinin kendilerine uygulanamadığını gösteren, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,

-Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, eşinin kamu personeli olduğunu gösteren, ilgili kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,

-Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, talebine esas teşkil eden (kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarına ait) üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunun onaylı örneğini,

-Unvan değişikliği kapsamında yerleşenlerin, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış, pozisyon unvanını içeren hizmet belgesini,

ibraz etmesi gerekmektedir.

3- Muvazzaf askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ekinde göndermeleri yeterli olup, askerden terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen atama belgeleri ile birlikte atanmak üzere başvuru yapmaları gerekmektedir.

4- Belirlenen süre içerisinde belge teslim etmek suretiyle atanma talebinde bulunmayan adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

5- Sınav ilanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

6- Adaylar belgelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne şahsen ya da kargo/posta ile teslim edebilecektir.

 

İlgililere duyurulur.

 

İrtibat için:

0312 705 5281

0312 705 5414

 

Belge Teslim Adresi:

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah. 2177. Sk. 10/A 5.Kat Çankaya / ANKARA