05 Aralık 2023, Salı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 Yılı 2.431 Sözleşmeli Personel Alımı Kapsamında Yedek Sıradan Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru


Bakanlığımızca yapılan (2431) Sözleşmeli Personel alımlarında boş kalan pozisyonlar için yedek olarak kazanan adaylardan 10/11/2023-24/11/2023 tarihleri arasında elektronik ortamda tercihler alınmıştır.

Adayların tercihlerine, puan üstünlüğüne göre sistem tarafından yerleştirme yapılmıştır.

 

Yerleştirme sonucunu öğrenmek için TIKLAYINIZ…

 

Bakanlığımızca gerçekleştirilen 2.431 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına YEDEK sıradan yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 05/12/2023-20/12/2023(mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta/kargo yolu ile YERLEŞMİŞ OLDUKLARI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİNE ulaştırmaları gerekmektedir.

 

  1. GEREKLİ BELGELER

1- Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.İndirmek İçin Tıklayınız.

            2- Kimlik fotokopisi,

            3- Öğrenim Durumu Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

  1. a) Öğrenim durumu belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
  2. b) Yurt dışındaki bir okuldan mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

4- Askerlik görevini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesi, diğer erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir Bkz. Açıklama-3)

            5- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

            6- KPSS Sonuç Belgesi (Karekod bölümü okunaklı çıktı alınmış),

            7- Mesleğe İlişkin Belgeler:

  1. a) Avukat pozisyonuna yerleşen aday için, Avukatlık Ruhsatı (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti), 10.05.2023 tarihi itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmayan adaylar için aynı tarihte avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğuna ilişkin belge,
  2. b) Destek Personeli (şoför) pozisyonuna yerleşen aday için, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan ve 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 01/01/2016 tarihi öncesi itibarıyla en az B sınıfı, 01/01/2016 tarihi sonrası için 10.05.2023 tarihi öncesinde düzenlenmiş olmak kaydı ile D1 sınıfı sürücü belgesi (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti),
  3. c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşen aday için, 10.05.2023 tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış “Silahlı” Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti).

            8- Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler

  1. a) E-Devlet’ten “Barkodlu Belge Oluştur” butonuna tıklanarak alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi,
  2. b) Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan, statü ve ayrıldı ise ayrılış nedenini gösterir Onaylı Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli (657 DMK 4/B, 399 KHK vb.), ek ders ücretli, proje personeli...),

            9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayınız.

10- Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, önlü arkalı tek sayfa olacak şekil imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) İndirmek İçin Tıklayınız.

11- 3 adet vesikalık fotoğraf,

12- Belgeler yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

 

  1. AÇIKLAMALAR

1- Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması yaptırılacak olup, ayrıca alım ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. Adaylar, belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında atamaları yapılarak göreve başlatılacaktır.

            2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesi feshedilen, sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı fesheden ya da sözleşme yenilememek suretiyle işten ayrılmış adaylardan, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen bir pozisyona unvan değişikliği kapsamında atanacak olan ya da eş durumu ve sağlık durumu mazereti nedeniyle ataması yapılamadığından sözleşmesini fesheden adaylar haricinde, 10.05.2023 tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresi dolmayan adayın ataması yapılamayacaktır.

                3- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan adaylardan ilgili yıla ait Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı gereğince bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı bir pozisyona yapılacak atamalar hariç olmak üzere, bulunduğu pozisyonda 10.05.2023 tarihi itibariyle 3 hizmet yılını tamamlamayan adayın ataması yapılamayacaktır.

4- Askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ekinde göndermeleri yeterli olup, askerden terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen atama belgeleri ile birlikte yerleştirildikleri İl Müdürlüğüne atama için başvuru yapmaları gerekmektedir.

5- Belirlenen süre içerisinde belge teslim etmek suretiyle atanma talebinde bulunmayan aday atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

6- Personel Alım İlanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayın atama işlemi yapılmayacak olup gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

     

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

Belge Teslim Adresi:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri iletişim bilgileri için tıklayınız.