09 Ocak 2023, Pazartesi

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇ DUYURUSU(145)


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 05/12/2022-16/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilana başvuranların sonuçları belli olmuştur.
Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 10/01/2023-16/01/2023 (18:00’a kadar) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta/kargo yolu ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER
1-Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) İndirmek İçin Tıklayınız.
2-E-Devlet Mezun Belgesi (karekodlu),
a) Mezun belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
b) Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
3- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir, ancak askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.
Bkz. Açıklama-3)
4- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),
5- Mesleğe İlişkin Belgeler,
a- Şoför pozisyonuna yerleşen adaylar için ilanda belirtilen sınıfa ait Sürücü Belgesi (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti),
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşen adaylar için Özel Güvenlik Kimlik Kartı (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti), *Özel Güvenlik Kimlik Kartı basım aşamasında bulunan adaylar için ilgili Emniyet Müdürlüğünden alınmış Özel Güvenlik Görevlisi olarak fiilen çalışmaya hak kazandığını ve hak kazanma tarihini gösterir belge.
Kimlik fotokopisi,
KPSS Sonuç Belgesi (Karekod bölümü okunaklı çıktı alınmış),
Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler
a- E-Devlet’ten “Barkodlu Belge Oluştur” butonuna tıklanarak alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi,
b- Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan, statüsü ve ayrılış nedenini gösterir Onaylı Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli, ek ders ücretli, proje personeli vb.),
10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayınız.
11- Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) İndirmek İçin Tıklayınız.
12- 3 adet vesikalık fotoğraf,
13- Evraklar yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR
Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması/güvenlik soruşturması yaptırılacak olup, ayrıca alım ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. Adaylar, belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında atamaları yapılarak göreve başlatılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı fesheden adaylardan, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle feshin üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar ile bu tarihte göreve devam etmekte iken aynı şekilde sözleşmesi feshedilen adayların ataması yapılmayacaktır.
Ancak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar çerçevesinde, kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi olmadığından bu durumdaki adayın;
-Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükümlerinin kendilerine uygulanamadığını gösteren, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,
-Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, eşinin kamu personeli olduğunu gösteren, ilgili kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,
-Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, talebine esas teşkil eden (kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarına ait) üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunun onaylı örneğini,
-Unvan değişikliği kapsamında yerleşenlerin, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış, pozisyon unvanını içeren hizmet belgesini,
ibraz etmesi gerekmektedir.
Muvazzaf askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ekinde göndermeleri yeterli olup, askerden terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen atama belgeleri ile birlikte atanmak üzere başvuru yapmaları gerekmektedir.
Belirlenen süre içerisinde belge teslim etmek suretiyle atanma talebinde bulunmayan aday atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
Personel Alım İlanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayın atama işlemi yapılmayacak olup gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Belge Teslim Adresi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Söğütözü Mah. 2177. Sk. No: 10/A Kat: 5 06510 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0312 705 52 68- 0312 705 54 14 -0312 705 52 81- 0312 705 54 17