Bayram Paksoy
İl Müdür Yardımcımız Bayram Paksoy

 

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirlerle kendilerine verilen
görevleri yapmak, görev alanındaki kuruluşları incelemek, koordine etmek, denetlemek,
ihtiyaçlarını belirlemek, hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesi için kendi yetkisi
dahilinde olanları yapmak, olmayanlar için üst makama teklifte bulunmak.

Görev alanına giren konularda istenilen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaşmasını
sağlamak.

Bakanlımızın sunmuş olduğu hizmetlerin; ihtiyaç gruplarına etkin, verimli ve zamanında
sunulabilinmesi için gerekli plan ve programları yapmak ve uygulamayı sağlamak,

Sosyal hizmetin mesleki yöntemlerini kullanarak özel eğitim, rehberlik ve danışmanlık
hizmetine ihtiyaç duyan kişi ve grupların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

Görev dağılımıyla ilgili sorumlu olunan bağlı Kuruluşların mutad denetimini yapmak,

Kuruluşun işleyişini takip etmek gerektiğinde rapor hazırlayarak İl Müdürüne sunmak,

Sorumlu olunan görevlerle ilgili Bakanlığımızın sunmuş olduğu hizmetlerin tanıtımı
yapmak, gönüllü olarak katkı ve katılım sağlayan vatandaşların kurum hizmetlerine kanalize
edici çalışmalar yapmak,

Görev dağılımı ile ilgili CİMER ve diğer başvuruların değerlendirilerek cevaplanmasını
sağlamak.

Bakanlığımızın Web sitesini her gün düzenli olarak takip etmek, her türlü mevzuat
değişikliği ile İl Müdürlüğümüzü ilgilendiren haber ve gelişmeleri zamanında öğrenmek, İl
Müdürüne bildirmek ve gereğinin yapılması sağlamak,

Görev dağılımı ile ilgili çıkan gazete, tv ve sosyal medya haberlerini takip etmek ve
gerekiyorsa bilgi notu hazırlamak,

Görev dağılımı ile ilgili gerektiğinde brifing dosyası hazırlamak,

Görev dağılımı ile ilgili Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün iş ve işlemlerini
yürütmek.

Görev dağılımı ile ilgili imzalanan Bakanlık protokollerini yürütmek,

Görev dağılımı ile ilgili düzenlenen toplantılara katılmak, İl Müdürlüğümüz tarafından
düzenlenecek olan toplantıları organize etmek,

Görev alanınızdaki kuruluşlarda yapılacak olan ziyaret, protokol, kutlama ve staj ile ilgili
tüm iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek,

Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili iş ve işlemler,

Görev dağılımı ile ilgili sorumlu olunan Kuruluşlardan hizmet alanların boş zamanlarının
değerli ve verimli geçmesi amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler hazırlanmasını
sağlamak ve bu çerçevede diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,

Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve sorumluluklarında
bulunan iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve sorumluluklarında bulunan iş ve işlemlerin
yürütülmesini sağlamak,

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluklarında bulunan iş
ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

Personel Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluklarında bulunan iş ve işlemlerin
yürütülmesini sağlamak,

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluklarında bulunan iş ve
işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
İl Müdürlüğümüzün web sitesini takip etmek,
İl Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

iş ve işlemlerini yürütmektedir.